Algemene verkoopsvoorwaarden

1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN.
De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Apex Kart Club v.z.w. en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

2. BESTELLINGEN
Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Apex Kart Club v.z.w. slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Goederen worden geleverd bij een van onze activiteiten en worden enkel opgestuurd op vraag en op kosten van de klant. Apex Kart Club v.z.w. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. Apex Kart Club v.z.w. is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

3. LEVERINGSTERMIJNEN
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

4. OVERDRACHT VAN EIGENDOM
De geleverde goederen blijven eigendom van Apex Kart Club v.z.w. tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding. De klant verbindt er zich toe Apex Kart Club v.z.w. in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen.

5. KLACHTEN
Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder voorbehoud aan te nemen. Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden bij levering van de goederen of per schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden. De eventuele terugzending van goederen zal slechts geschieden na voorafgaande bevestiging van Apex Kart Club v.z.w.
Specifiek bestelde en niet courante goederen kunnen nooit teruggeleverd worden aan Apex Kart Club v.z.w. De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Apex Kart Club v.z.w. worden de terugzendkosten gedragen door de klant.
Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

6. WAARBORG
Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. De aansprakelijkheid van Apex Kart Club v.z.w. in het kader van deze waarborg is in elk geval beperkt tot het bedrag dat Apex Kart Club v.z.w. zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier. De klant moet zich voor wat betreft deze waarborg rechtstreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed. Apex Kart Club v.z.w. is in ieder geval niet gehouden aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (b.v. voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van gegevens geregistreerd door de gebruiker), winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzigingen van Apex Kart Club v.z.w. of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.

7. BETALINGSVOORWAARDEN
Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.
De niet-betaling van één enkele factuur, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Apex Kart Club v.z.w. zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.